Pitanja i odgovori

 • Kako je moguće da usluga brokera u osiguranju ne stvara klijentu dodatne troškove?

Broker u osiguranju nema pravo od ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika zahtijevati plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu osim ako nije ugovorom s ugovarateljem osiguranja izričito pismeno drukčije ugovoreno.

Posrednička provizija ne mora biti jednaka za sve posrednike i osiguravajuća društva, a broker u osiguranju mora obavijestiti klijenta o tome koliko iznosi njegova provizija (iako je plaća osiguravajuće društvo).

Broker u osiguranju može ugovoriti s klijentom da on plaća određene usluge koje neće biti plaćane putem provizije, pa takve usluge nisu besplatne.

K&K broker d.o.o. je donio poslovnu odluku da su sve obveze posrednika u osiguranju za njegove klijente besplatne. Posebne usluge kao što je primjerice dodatna edukacija i osposobljavanje zaposlenika ugovaratelja dogovaraju se zasebno.

 • Koje su obveze brokera u osiguranju prema Zakonu o osiguranju?

Prema članku 403. Zakona o osiguranju broker u osiguranju je dužan:

 • obavijestiti društvo za osiguranje o traženju ponude stranke za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju
 • načiniti odgovarajuću analizu rizika i informirati stranku u skladu s odredbama Zakona
 • pisano obrazložiti svoj prijedlog izbora društva za osiguranje i određenog osiguranja i izvijestiti ga o proviziji u skladu s odredbama Zakona
 • po nalogu stranke obavljati poslove distribucije osiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju u skladu sa zahtjevom stranke s obzirom na osigurateljno pokriće, pri čemu ta obveza može biti ograničena samo na određene usluge distribucije osiguranja
 • provjeriti sadržaj police osiguranja
 • uručiti ugovaratelju osiguranja policu osiguranja te druge akte koji se predaju ugovaratelju osiguranja u skladu s odredbama  Zakona, a u vezi s ugovorom o osiguranju
 • pružati pomoć ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje, odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji
 • stalno provjeravati ugovore o osiguranju koje je ugovaratelj osiguranja sklopio na temelju njegove distribucije te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju radi što bolje zaštite kada je potrebno.
 • U čemu je razlika između zastupnika u osiguranju i brokera u osiguranju?

Zastupnici u osiguranju prodaju osiguranja u ime i za račun osiguravajućih društava.

Brokeri u osiguranju rade po nalogu klijenta (ugovaratelja odnosno osiguranika) i štite njegove interese.

 • Kako saznati tko je sve broker u osiguranju?

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) daje ovlaštenje i dozvolu za rad brokera u osiguranju.

Popis ovlaštenih brokera u osiguranju nalazi se na stranici www.hanfa.hr

 • Što ako nisam zadovoljan uslugom brokera u osiguranju?

Ako klijent nije zadovoljan uslugom brokera u osiguranju i nije uspio dogovorom riješiti nastale probleme, dovoljno je da pisano obavijesti brokera da ga ovaj više ne može zastupati u poslovima osiguranja, te da o tome obavijesti i svoje   osiguravajuće društvo. Nakon toga može dati punomoć (ovlaštenje za zastupanje u poslovima osiguranja) drugom brokeru u osiguranju. Ukoliko klijent smatra da mu je postupanje brokera u osiguranju nanijelo štetu, može tražiti naknadu štete. Brokeri u osiguranju moraju biti osigurani od odgovornosti iz djelatnosti za moguće štete, što je regulirano člankom 424. Zakona o osiguranju.

 • Ako angažiram brokera u osiguranju moram li mijenjati svoje osiguravajuće društvo?

Broker u osiguranju poštuje sve postojeće ugovorene odnose, tako da nema potrebe mijenjati osiguravajuće društvo s čijim je uslugama zadovoljan.

 • Smije li broker u osiguranju raditi i za fizičke i za pravne osobe?

Da, brokeri u osiguranju mogu raditi i za fizičke i za pravne osobe. Preduvjet je da fizička ili pravna osoba potpiše ovlaštenje, koje omogućava brokeru da traži ponude od osiguravajućih društava za osiguranja prema nalogu klijenta i služi kao legitimacija brokera u kontaktu s osiguravajućim društvom, a ujedno obvezuje brokera na trajno čuvanje svih poslovnih i osobnih podataka koje u tom poslu može saznati. Temeljem tog ovlaštenja ne stvara se nikakva financijska obveza klijenta prema brokeru u osiguranju. 

 • Što učiniti kada se dogodi šteta?

Broker u osiguranju dužan je pomoći svom klijentu pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje. Stoga je preporučljivo da u slučaju nastanka štete, a prije eventualnog postavljanja odštetnog zahtjeva naslovljenog na društvo za osiguranje, kontaktirate svog brokera u osiguranju.